Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

pdf - formát pdf. - Statut výkonu rybářského práva na revírech Moravského rybářského svazu, z.s. - ke stažení

Statut výkonu rybářského práva na revírech
Moravského rybářského svazu, z.s.
Platný od 1.1.2020


Hospodaření na revírech:
Na rybářských revírech na nichž byl Moravskému rybářskému svazu, z.s. (dále jen Svaz) přenechán výkon rybářského práva, hospodaří jednotlivé pobočné spolky Svazu (dále jen PS) na základě pověření výkonem některých činností souvisejících s výkonem rybářského práva, které jim bylo uděleno ve smyslu ust. § 4, odst. 10, věta druhá zákona č. 99/2004 Sb.

PS hospodaří na revírech samostatně a jsou přitom vázány obecně závaznými právními předpisy o rybářství, rozhodnutími orgány státní správy rybářství, Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech a rozhodnutími orgánů Svazu. Za plnění povinností hospodáře a závazného zarybňovacího plánu nesou odpovědnost hospodáři a zástupci hospodářů. Za tím účelem hospodáři a jejich zástupci zajišťují potřebné množství a dopravu násadových ryb buď z vlastní výroby nebo nákupem od jiných PS, nebo dalších výrobců. PS mají povinnost jakýkoliv nákup rybích násad mimo svazovou distribuci projednat s odpovědným pracovníkem Svazového sekretariátu (dále jen sekretariátu)

PS je povinen dodržovat zarybňovací povinnosti ve stanoveném rozsahu podle zarybňovacích plánů na daný revír. V případě překročení kusové hmotnosti vysazených ryb, je hospodář na daném revíru povinen splnit zarybňovací povinnost v kusech (bez možnosti přepočtu). Přepočítávací koeficienty je možno použít pouze v případech, kdy je k dispozici násada mladší, než uvádí zarybňovací povinnost. PS nesmí vysazovat ty druhy ryb, které nejsou k vysazování předepsány.

V případě, že nejsou schopny zajistit potřebné množství násadových ryb, požádají o zajištění chybějícího množství sekretariát, který jim zajistí dodavatele.

Sekretariát provádí distribuci násadových ryb na základě požadavků a nabídek PS. Pouze u těch druhů ryb, u kterých výroba PS nepokrývá plně potřebu Svazu, využívá nabídek jiných výrobců. PS jsou povinny přebytky vyrobených násad nabídnout přednostně do svazové distribuce. Jsou-li potřeby svazové distribuce plně pokryty, může PS následně nabídnout přebytky jednotlivých druhů rybích násad jiným odběratelům.

Svazu podporuje všemi dostupnými organizačními a ekonomickými nástroji výrobu a zarybňování dravými a proudomilnými druhy ryb, zlepšování podmínek přirozené reprodukce (umělá trdliště) a ochranou generačních ryb.
PS provádí ostrahu rybářských revírů, kontrolují dodržování ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva, provádí potřebné hospodářské zásahy na revírech, kontrolují čistotu vody ve svěřených revírech. Jejich zástupci se zúčastňují jednání, týkajících se svěřených revírů. V případě potřeby na základě změněných biologických podmínek nebo i jiných příčin podávají návrhy na změny popisu rybářského revíru, žádají o změny v zarybňovací povinnosti, o výjimky z Bližších podmínek výkonu rybářského práva nebo případně o výjimky ze závazných právních předpisů.

Každý PS je povinnen požádat sekretariát o ustanovení rybářského hospodáře a jeho zástupce u příslušného orgánu státní správy, podle zákona 99/2004 Sb. a vyhlášky 197/2004 Sb., na těch revírech, které byly svěřeny do užívání Svazu, se sídlem v Brně.

Hospodaření na revíru Dyje č.5 – Novomlýnská nádrž a Dyje č.7 – Mušovská nádrž zajišťuje sekretariát. Prováděním předepsané těžby ryb je smluvně pověřena spol. s r.o. Pálava, se sídlem v Pasohlávkách. Podmínky sportovního rybolovu na těchto dvou revírech navrhuje Svazovému výboru ustanovený hospodář a to po konzultaci se svým poradním sborem. Poradní sbor hospodáře, ustanovený Svazovým výborem Svazu je složen ze zástupců okolních a brněnských PS a dále zástupce Svazové rady.
 
Sportovní rybolov členů:
Základní formou sportovního rybolovu je svazový rybolov. Spočívá v tom, že dává možnost všem členům Svazu lovit na všech rybářských revírech Svazu.

Svaz vydává povolenky pro členy a nečleny. Za členy jsou považování členové Svazu a dále členové ČRS na základě platného Statutu republikové povolenky.
Roční a krátkodobé (denní, týdenní, měsíční) členské svazové povolenky pro členy Svazu si členové zakoupí výhradně ve své mateřské organizaci a to odděleně na vody pstruhové a mimopstruhové.
PS nesmí prodat povolenku členovi jiného PS Svazu.

Členové ČRS si mohou zakoupit povolenku k lovu ryb na revírech Svazu v kterémkoliv PS.

Členové ve věkové kategorii od 16 do 18 let, studenti do 26 let věku a držitelé průkazu ZTP a ZTTP mají nárok na na vydání zlevněné povolenky tzv. "poloviční". Nezletilí do 15 let a dospělí členové obdrží svazovou povolenku pro členy za cenu stanovenou Svazovým výborem.

Sekretariát  je oprávněn prodávat pouze povolenky členům ČRS a nečlenům.

Výši ceny členských svazových povolenek každoročně stanovuje Svazový výbor na návrh Svazové rady.
Na základě Statutu republikové povolenky, vydává Svaz pro zájemce z řad svých členů sdruženou tzv. celorepublikovou povolenku platnou na revíry Svazu a ČRS (odděleně pstruhovou a mimopstruhovou) zahrnuté do rozsahu platnosti této povolenky. Cena povolenky je každoročně stanovena součtem cen svazových povolenek obou svazů a navýšena o částku 100,-Kč, odpovídající výši režijních nákladů spojených s výrobou a distribucí.

PS, který ponechá jemu svěřené revíry ve svazovém rybolovu, může Svazový výbor požádat o vyjmutí jedné, maximálně dvou nádrží do celkové výměry 2ha z platnosti svazové povolenky a to v termínu do 30. června předchozího kalendářního roku. Takto vyjmuté malé nádrže (tzv. místní revíry) jsou samostatnými revíry zřízeny rozhodnutím orgánu státní správy a mají samostatnou hospodářskou evidenci. PS vydává povolenku na místní revíry pouze svým členům a to za kalkulovanou cenu potřebnou k pokrytí stanoveného zarybnění a nezbytných doprovodných nákladů. Tržby za tyto místní povolenky jsou příjmem PS. Veškeré náklady spojené s hospodářskými zásahy a zarybňováním takto vyňatých nádrží ze svazového rybolovu, hradí PS z vlastních prostředků. Za řádný výkon rybářského práva podle obecně závazných právních předpisů a Bližších podmínek výkonu rybářského práva plně zodpovídá hospodařící PS.
 
Sportovní rybolov nečlenů:
Za nečleny se považují ostatní žadatelé o povolenku k lovu na rybářských revírech Svazu. Povolenky pro nečleny nejsou cenově diferencovány dle věkových kategorií a jsou vydávány pouze jako roční, měsíční, týdenní a denní.

Výši ceny nečlenských svazových povolenek každoročně stanovuje Svazový výbor na návrh Svazové rady.
 
Rozdělení tržeb za svazové povolenky:
Rozdělení tržeb za svazové povolenky na jednotlivé PS bude provedeno vždy k 31. 12. s přihlédnutím k výši zarybňovacího plánu, dosaženým úlovkům a rybářského tlaku na jednotlivé revíry. Podíl z tržeb za svazové povolenky je příjmem PS.

Z tržeb za svazové povolenky budou dále kryty společné náklady např. na tisk přehledu úlovků a záznamů o docházce k vodě, sumáře úlovků, náklady na vydávání svazových povolenek, apod.
Klíč na rozdělování tržeb za svazové povolenky bude zpracován a upřesňován každoročně do 30. září. Podle něj připraví sekretariát návrh podílů z tržeb za svazové povolenky pro jednotlivé PS. Tento návrh projedná a s konečnou platností schválí Svazový výbor.
 
Pořádání závodů:
PS pořádají závody na jim svěřených revírech ve vlastní režii. Pořádá-li PS místní rybářské závody na vodách, tvořících rybářský revír, může umožnit účast pouze osobám, které jsou držiteli platné povolenky a platného rybářského lístku. Rybářské závody v PS probíhají dle jednotlivých ustanovení Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Svazu. Toto ustanovení neplatí, byla-li v souvislosti s pořádáním těchto závodů udělena výjimka.

Výši startovného určuje PS a dosažená tržba je příjmem PS.

PS může 5 dní před konáním závodu zakázat lov ryb v závodním úseku.
Svazové sportovní soutěže v LRU v disciplíně plavaná, feeder, muška a přívlač jsou pořádány podle schválených termínových kalendářů a závodních řádů.
 
Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Svazu:
Výkon rybářského práva se řídí Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech Svazu. Bližší podmínky výkonu rybářského práva schvaluje Svazový výbor do 30. září předchozího roku na základě připomínek, návrhů změn a povolených výjimek předložených PS sekretariátu v termínu nejpozději do 30. června kalendářního roku.
 
Předkládání výkazů:
Koncem kalendářního roku ve stanoveném termínu předkládají PS ke kontrole výkaz o plnění zarybňovací povinnosti stanovené příslušným orgánem státní správy pro jednotlivé rybářské revíry v užívání PS nebo svěřených do obhospodařováním uživatelem, doložený potřebnými doklady a výkaz o vyúčtování prodaných povolenek a výkaz o dosažených tržbách za povolenky. Do konce února následujícího roku předkládá zpracovanou sumarizaci úlovků svých členů na revírech Svazu.