Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

 
Kontrolní řád
Moravského rybářského svazu, z.s.
platný od 1. 1. 2020

Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s., spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 256, konaný dne 31. října 2019, se v souladu s ustanovením § 21 odst. 5 písm. n) Stanov, ve znění účinném k 31. říjnu 2019, usnesl na tomto Kontrolním řádu jakožto vnitřním předpisu Moravského rybářského svazu, z.s. („dále jen „Svaz“):

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy 
Tento kontrolní řád upravuje postup kontrolních orgánů Svazu a jeho pobočných spolků při kontrolách činnosti Svazu a pobočných spolků, jejich orgánů a dalších funkcionářů (dále jen „kontrolovaná osoba“).

§ 2
Kontrolní orgány
(1) Kontrolním orgánem Svazu je Svazová kontrolní a revizní komise, případně i jiný kontrolní orgán uvedený ve stanovách nebo v dalších vnitřních předpisech Svazu.
(2) Kontrolním orgánem pobočného spolku je Kontrolní a revizní komise, případně i jiný kontrolní orgán uvedený ve stanovách nebo v dalších vnitřních předpisech Svazu.
(3) Postavení kontrolních orgánů Svazu a pobočných spolků upravují stanovy a další vnitřní předpisy Svazu.
 
§ 3
Kontrola
(1) Kontrolní orgán kontroluje plnění povinností, které kontrolované osobě vyplývají z obecně závazných právních předpisů, stanov a dalších vnitřních předpisů Svazu nebo pokynů udělených na základě těchto předpisů.
(2) Kontrola může být řádná (periodická) nebo mimořádná (náhlá). Řádná kontrola je prováděna nejméně jednou za čtyři roky.
 
§ 4
Působnost
(1) Kontrolní orgán Svazu vykonává kontrolní činnost na úrovni Svazu a pobočných spolků.
(2) Kontrolní orgán pobočného spolku vykonává kontrolní činnost na úrovni pobočného spolku.
 
ČÁST DRUHÁ
KONTROLNÍ ČINNOST
 
§ 5
Pověření ke kontrole
(1) Kontrolu vykonávají písemně pověření členové kontrolního orgánu (dále jen „kontroloři“).
(2) Pověření ke kontrole vydává předseda kontrolního orgánu nebo jím pověřený člen kontrolního orgánu.
(3) Pověření ke kontrole se nevyžaduje, vykonává-li kontrolu kontrolní orgán v plném složení.
(4) Kontrolní orgán pobočného spolku vykonává kontrolu nejméně ve třech členech.
(5) Kontrolní orgán Svazu vykonává kontrolu zpravidla nejméně ve dvou členech. Jeden jeho člen může vykonat kontrolu v případě pobočných spolků s malou členskou základnou nebo je-li to postačující vzhledem k dalším okolnostem vztahujícím se ke kontrole.
 
§ 6
Zahájení kontroly
(1) Kontrolní orgány zahajují mimořádnou kontrolu na základě vlastních poznatků nebo podnětu ze strany orgánů Svazu nebo pobočných spolků nebo členů Svazu.
(2) Kontrola je zahájena okamžikem předložení pověření ke kontrole nebo okamžikem dostavení se kontrolního orgánu ke kontrole v případě, kdy se pověření nevyžaduje.
(3) Termín řádné kontroly je třeba oznámit kontrolované osobě nejméně 14 dnů předem písemně, případně jiným prokazatelným způsobem. Lhůtu lze zkrátit pouze se souhlasem kontrolované osoby. Jiný termín řádné kontroly, než který byl oznámený, je možné dohodnout písemně.
(4) O vykonání mimořádné kontroly informuje kontrolní orgán kontrolovanou osobu až přímo na místě kontroly.
 
§ 7
Vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor 
(1) Kontrolní orgán je v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti oprávněn vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba.
(2) Statutární orgán Svazu a pobočného spolku je povinen zajistit, aby kontrolnímu orgánu byl vstup v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti umožněn.
 
§ 8
Práva a povinnosti kontrolního orgánu
(1) Kontrolní orgán je v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti dále oprávněn
a) požadovat prokázání totožnosti členů kontrolované osoby přítomných kontrole,
b) požadovat prokázání totožnosti dalších osob přítomných kontrole,
c) požadovat poskytnutí údajů a dokumentů vztahujících se ke kontrole,
d) pořizovat obrazové záznamy z poskytnutých údajů a dokumentů,
e) vyžadovat od osob přítomných na místě kontroly nezbytná vysvětlení a potřebnou součinnost.
(2) Kontrolní orgán je v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti povinen především
a) zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly,
b) šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby,
c) vydat potvrzení o zajištění písemností důležitých pro splnění účelu kontroly a písemnosti vrátit neprodleně po pominutí důvodů jejich zajištění,
d) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při kontrole, ledaže je této povinnosti zproštěn zákonem nebo vnitřními předpisy Svazu.
 
§ 9
Práva a povinnosti kontrolované osoby
(1) Kontrolovaná osoba je oprávněna
a) namítat podjatost člena nebo členů kontrolního orgánu s uvedením důvodů podjatosti,
b) požadovat po kontrolním orgánu předložení pověření členů kontrolního orgánu, vyžaduje-li se,
c) požadovat předložení dokladu k ověření totožnosti členů kontrolního orgánu,
d) seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,
e) podávat námitky proti obsahu protokolu o kontrole nebo kontrolním zjištěním.
(2) Statutární orgán Svazu a pobočného spolku je spolu s kontrolovanou osobou povinen
a) vytvořit podmínky pro výkon kontroly,
b) umožnit kontrolnímu orgánu výkon jeho práv a poskytnout mu nezbytná vysvětlení a potřebnou součinnost,
c) podat ve lhůtě určené kontrolním orgánem písemnou zprávu o odstranění nedostatků nebo přijetí opatření k odstranění nedostatků, bude-li o to kontrolním orgánem požádán.
 
§ 10
Kontrolní orgán Svazu
(1) Metodicky řídí činnost kontrolních orgánů pobočných spolků.
(2) Podle schváleného plánu práce vykonává řádné a mimořádné kontroly hospodaření a činnosti pobočných spolků a jejich orgánů.
(3) Nejméně jednou za půl roku kontroluje plán hospodářské činnosti a plnění rozpočtuSvazu. O výsledku kontroly podává zprávu vždy na I. a II. zasedání Svazového výboru v daném kalendářním roce.
(4) Projednává a vyjadřuje se k návrhům plánu hospodářské činnosti a rozpočtu Svazu na běžnýrok.
(5) Soustavně kontroluje plnění usneseníSjezdu.
(6) Na žádost Svazového výboru, případně Svazové rady, provádí i jiné kontroly jak v působnosti Svazu, tak i v pobočných spolcích.
(7) O výsledcích kontrol informuje Svazový výbor a Svazovou radu s návrhy na přijetí opatření.
 
§ 11
Kontrolní orgán pobočného spolku
(1) Dohlíží na vedení řádné evidence majetku pobočného spolku.
(2) Dohlíží na to, aby jednou za rok byla provedena inventarizace majetku pobočného spolku.
(3) Nejméně jednou za půl roku provádí kontrolu hospodaření pobočného spolku podle schváleného rozpočtu.
(4) Každé čtvrtletí provádí kontrolu pokladní hotovosti, přičemž nejméně jedna z těchto kontrol je mimořádná. Vykonání kontroly stvrzuje podpisem do pokladní knihy a zápisem pokladní hotovosti na předepsaný formulář. V případě vedení pokladní knihy v elektronické podobě se zápis provede na konci roku po vytisknutí sestavy elektronické pokladní knihy za kalendářní rok.
(5) Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu pobočného spolku.
(6) Kontroluje náležitosti a průkaznost účetních dokladů.
(7) Po měsících kontroluje příjmové a výdajové doklady.
(8) Podpisem svých členů stvrzuje správnost násadových a dodacích listů ve vztahu k rybářskému revíru či rybochovnému zařízení.
(9) Kontroluje uzavírání smluv o hmotné odpovědnosti pro členy hospodařící s majetkem pobočného spolku.
(10) Průběžně kontroluje plnění usnesení z členských schůzí a schůzí výboru pobočného spolku.
(11) Kontroluje vyřizování připomínek a stížností členské základny výborem pobočného spolku.
(12) Protokol o provedené kontrole předává předsedovi výboru pobočného spolku.
(13) Účastní se vysazování rybích násad do rybářských revírů a výlovů, spolupodepisuje násadové listy.
(14) Kontroluje pracovní smlouvy uzavřené statutárním orgánem a výborem pobočného spolku a vyjadřuje se k funkčním požitkům funkcionářů pobočného spolku.
 
§ 12
Protokol o kontrole
 (1) Kontrolní orgán pořizuje o kontrole protokol, který obsahuje alespoň:
a) místo, datum a čas zahájení kontroly,
b) označení kontrolního orgánu a osob kontrolorů,
c) označení kontrolovaného orgánu,
d) označení osob přítomných kontrole za kontrolovaný orgán, popřípadě dalších osob,
e) označení kontroly jako řádné nebo mimořádné,
f) označení předmětu a průběhu kontroly,
g) kontrolní zjištění obsahující zjištěný stav věci s uvedením zjištěných nedostatků a označení právních nebo vnitřních předpisů Svazu, které byly porušeny včetně uvedení podkladů, ze kterých kontrolní zjištění vycházejí,
h) poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním nebo obsahu protokolu námitky s uvedením lhůty pro podání námitek a orgánu, u kterého lze námitky podat,
i) datum a čas ukončení kontroly posledním jejím úkonem,
j) podpis kontrolorů.
(2) Kontrolní orgán je povinen vyhotovit písemný protokol o kontrole do 30 dnů ode dne provedení posledního úkonu kontroly a jeho stejnopis doručit do 30 dnů od jeho vyhotovení kontrolované osobě prokazatelným způsobem.
 
§ 13
Námitky 
(1) Kontrolovaná osoba může podat ke kontrolnímu orgánu proti protokolu o kontrole nebo proti kontrolním zjištěním do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole písemné námitky.
(2) Námitky musí mít písemnou formu a být odůvodněny tak, aby z nich bylo zřejmé, zda směřují proti protokolu o kontrole (náležitostem nebo absenci náležitostí protokolu) nebo proti kontrolním zjištěním.
(3) Kontrolní orgán vyrozumí kontrolovanou osobu do 30 dnů ode dne doručení námitek, jakým způsobem o podaných námitkách rozhodl.
 
ČÁST TŘETÍ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 14
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Směrnice pro výkon činnosti kontrolních a revizních komisí pobočných spolků Moravského rybářského svazu, z.s. schválená Svazovou kontrolní a revizní komisí.
 
§ 15
Přechodná ustanovení
Kontroly zahájené přede dnem účinnosti tohoto Kontrolního řádu se dokončí podle dosavadních vnitřních předpisů Svazu.
 
§ 16
Účinnost
Tento kontrolní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.