Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Směrnice pro výkon činnosti kontrolních a revizních komisí pobočných spolků
Moravského rybářského svazu, z.s.
Směrnice byla schválena svazovou kontrolní a revizní komisí s platností od 1. ledna 2002

Práva a povinnosti kontrolních a revizních komisí pobočných spolků (dále jen PS) Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen Svazu) jsou zakotvena ve Stanovách Svazu, schválených delegáty ustavujícího sjezdu Svazu a II. sjezdu Svazu a potvrzeny při registraci Ministerstvem vnitra České republiky dne 18. 7. 1990.

§ 17 Stanov Svazu stanoví:

1. Kontrolní a revizní komise je orgánem nezávislým na výboru či předsednictvu PS.
2. Kontrolní a revizní komise se skládá ze 3 – 5 členů zvolených na výroční členské schůzi. Na ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu a místopředsedu komise. Podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku provádí revizi hospodaření místní organizace. Každé čtvrtletí provádí revizi pokladní hotovosti, z toho nejméně jednou revizi náhlou. 
3. Kontrolní a revizní komise projednává finanční hospodaření a hospodářský plán úkolů na běžný rok, vyjadřuje se k nim a jejich plnění kontroluje. O výsledcích své činnosti informuje výbor a podává písemné zprávy členským schůzím. Souhrnnou písemnou zprávu o činnosti za celý rok předkládá výroční členské schůzi, které je za plnění svých úkolů odpovědná.
4. Členové kontrolní a revizní komise mají právo zúčastnit se schůzí s hlasem poradním. Předseda kontrolní a revizní komise nebo jím pověřený člen této komise se zúčastňuje schůzí výboru a předsednictva výboru s hlasem poradním. Na všechny schůze výboru musí být předseda zván.
5. Ve své činnosti se kontrolní a revizní komise řídí obecně závaznými předpisy a pokyny svazové kontrolní a revizní komise. Sleduje dodržování Stanov a všech zákonných předpisů v činnosti organizace.

 S přihlédnutím k § 16 Stanov Svazu zaměří kontrolní a revizní komise místních organizací svoji činnost zejména do těchto oblastí:

a) Podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku provést revizi hospodaření místní organizace.
b) Kontroluje náležitost a průkaznost účetních dokladů.
c) Prověřuje správnost vedení účetnictví, jeho průkaznost a soulad s pokyny pro vedení účetnictví.
d) Každé čtvrtletí provádí revizi pokladní hotovosti, z toho nejméně jednou revizi náhlou, vždy s podpisem do pokladní knihy a zápisem pokladní hotovosti na předepsaný formulář. Kontroluje, zda jsou pokladníkem dodržovány příslušné předpisy.

6. Provádí kontrolu roční inventury DHM, DDM a ostatního majetku místní organizace (doporučujeme, aby člen KRK byl členem inventarizační komise).
7. Zajišťuje účast předsedy nebo jím delegovaného člena této komise na výborových schůzích případně předsednictvu.
8. Zúčastňuje se vysazování rybích násad do revírů PS a výlovů. Spolupodepisuje násadové listy. Věnuje maimální pozornost zarybňování místních revírů, vyjmutých ze svazového hospodaření a určených k rybolovu pouze pro členy PS. Tyto revíry mohou být zarybňovány pouze z finančních prostředků PS (mimo limity pro svazové revíry). Kontroluje správnost výkazů hospodáře v druzích, váze a kvalitě a jejich rozmístění do vlastních zařízení, případně do tržní sítě nebo sportovních revírů.
9. Jednou za rok provádí hodnocení činnosti jednotlivých odborů a komisí místní organizace a vyjadřuje se k jejich činnosti.
10. Kontroluje, zda výbor PS plní úkoly uložené členskou schůzí nebo vyšší svazovou složkou.
11. Čtvrtletně svolává jednání kontrolní a revizní komise spojené s hodnocením činnosti.
12. Zúčastňuje se porad, školení a seminářů pořádaných vyšším svazovým orgánem.
13. Mimo tyto úkoly se činnost kontrolní a revizní komise zaměří na řešení ostatních aktuálních problémů místní organizace a případně na požadavky výboru PS.
14. Kontroluje pracovní smlouvy uzavřené výborem PS a vyjadřuje se k funkčním požitkům funkcionářů výboru PS.

O všech prováděných šetřeních a kontrolách je kontrolní a revizní komise povinna sepsat stručnou zprávu, která bude dokumentovat celkovou činnost KRK. Při periodických revizích hospodaření PS, případně jiných vnějších kontrolách, budou tyto zápisy předkládány. Všechny tyto materiály budou rovněž protokolárně předávány případnému nově zvolenému předsedovi KRK PS.

V důsledku žádoucího snížení administrativy jsou kontrolní a revizní komise povinny zasílat Svazové kontrolní a revizní komisi MRS pouze tyto doklady:

  • do 15. 4. souhrnnou zprávu o činnosti kontrolní a revizní komise PS za uplynulý rok (kopie zprávy, přednesené na výroční členské schůzi nebo konferenci).