Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

Metodický pokyn pro rybářské stráže MRS, z.s.
při administrativě spojené se zadržením povolenky k lovu

Moravský rybářský svaz, z.s. (dále jen Svaz) vydává Metodické pokyny pro potřeby členů rybářské stráže za účelem vypořádání se s administrativou spojenou se zadržením povolenky k lovu na základě zjištěného přestupku proti zákonu 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o rybářství).
Postup činnosti člena Rybářské stráže při zadržení povolenky:

A. V terénu: 
(u rybářského revíru při vlastní kontrole výkonu rybářského práva a v případě, že přestupek je takové povahy, jenž opravňuje člena Rybářské stráže k zadržení povolenky k lovu)

a) zadržet povolenku k lovu - tuto skutečnost přestupci oznámit.
b) vyplnit „Oznámení o přestupku proti předpisům v rybářství“ (příloha č. 1 - samopropisovací list z bloku pro Rybářskou stráž v trojím vyhotovení avšak pouze v případě, že se přestupce hodlá ke svému jednání na místě písemně vyjádřit. Kopii oznámení s vyjádřením a podpisem přestupce, přestupci předat.
c) předat přestupci „Potvrzení o zadržení povolenky“ (příloha č. 2 - pouze v případě, že nebude na místě sepsáno „Oznámení o přestupku proti předpisům v rybářství“)
d) do povolenky provést zápis o kontrole - datum a hodinu kontroly, provinění, v němž je přestupek spatřován a číslo člena RS.
e) do svých poznámek (nikoliv do povolenky)- pouze v případě, že nebude na místě sepsáno „Oznámení o přestupku proti předpisům v rybářství“, poznačit datum narození přestupce a v případě člena MRS a ČRS poznačit číslo člena (není-li shodné s číslem povolenky)

B. V pohodlí domova, v kanceláři MO:

a) vyplnit „Oznámení o zjištěném přestupku proti předpisům v rybářství“ (příloha č.3) - v trojím originálním vyhotovení
b) pořídit kopii zadržené povolenky 

C. Odeslat:
I. Uživateli rybářského revíru:

a) originál zadržené povolenky
b) originál „Oznámení o přestupku proti předpisům v rybářství“ – jen v případě, bylo-li v terénu sepsáno s přestupcem
c) „Oznámení o zjištěném přestupku proti předpisům v rybářství“ – vždy v jednom originálním vyhotovení
Vše v termínu do 5-ti pracovních dnů (dle § 16 odst. c, písm 1 zák. 99/2004 Sb.) na adresu:
Moravský rybářský svaz, o.s.
Svazová kárná komise
Soběšická 1325/83
614 00 Brno


II. Místně příslušnému orgánu státní správy: místně příslušným orgánem státní správy se rozumí obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož katastrálním území se nachází rybářský revír, ve kterém byl přestupek zjištěn.

a) kopii zadržené povolenky
b) kopii „Oznámení o přestupku proti předpisům v rybářství“ – jen v případě, bylo-li v terénu sepsáno s přestupcem
c) „Oznámení o zjištěném přestupku proti předpisům v rybářství“ – vždy v jednom originálním vyhotovení
Vše v termínu souběžně s bodem C., odst. I.


III. Místní organizaci, kde je přestupce členem: týká se pouze členů MRS a ČRS

a) „Oznámení o zjištěném přestupku proti předpisům v rybářství“ - v jednom originálním vyhotovení
V termínu souběžně s bodem C., odst. I.


Tato administrativa je shodná pro všechny typy povolenek vydávaných MRS, z.s. a jeho organizačními jednotkami.
Přílohy:

Oznámení o zjištěném přestupku


Příručka rybářské stráže