Moravský rybářský svaz, z.s.

„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“ - Jan Werich

 
Kárný řád
Moravského rybářského svazu, z.s.
platný od 1. 1. 2020

Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s., spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 256, konaný dne 31. října 2019, se v souladu s ustanovením § 21 odst. 5 písm. n) Stanov, ve znění účinném k 31. říjnu 2019, usnesl na tomto Kárném řádu jakožto vnitřním předpisu Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen „Svaz“):

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy 
Tento kárný řád upravuje podmínky kárné odpovědnosti členů a funkcionářů Svazu a jeho pobočných spolků za kárná provinění a postup kárných orgánů v kárném řízení a při ukládání kárných opatření.
 
§ 2
Kárné provinění
(1)  Kárným proviněním je zaviněné jednání člena, funkcionáře svazového orgánu nebo orgánu pobočného spolku Svazu, kterým došlo byť i z nedbalosti k porušení povinností nebo zásad stanovených v § 7 odst. 4 nebo § 11 Stanov Svazu.
(2)  Kárným proviněním není jednání, kterým člen, funkcionář svazového orgánu nebo orgánu pobočného spolku Svazu odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem.

ČÁST DRUHÁ
ŘÍZENÍ O KÁRNÝCH PROVINĚNÍCH

§ 3
Kárné orgány
(1)  Kárná řízení vykonávají kárné orgány, kterým jsou Svazová kárná komise a Kárný senát.
(2)  Kárné řízení v prvním stupni vykonává Svazová kárná komise.
(3)  O odvolání proti rozhodnutí Svazové kárné komise rozhoduje Kárný senát.
 
§ 4
Doručování
(1)  Veškeré písemnosti se kárně stíhanému doručují prostřednictvím doručujícího orgánu na adresu zapsanou v povolence k lovu ryb, pokud kárně stíhaný písemně neoznámí kárným orgánům jinou adresu doručování, popřípadě jiným prokazatelným způsobem
(2)  Kárně stíhanému musí být doručeno doporučeně
a)  předvolání k ústnímu jednání, 
b)  rozhodnutí o zastavení řízení podle § 9 odst. 1 písm. a) a písm. b) Kárného řádu,
c)  příkaz o uložení kárného opatření,
d)  rozhodnutí o uložení kárného opatření a
e) rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o uložení kárného opatření.
(3)  Nepřevezme-li si kárně stíhaný písemnost doručovanou doporučeně v úložní lhůtě v případě, že nebyl při doručování zastižen, považuje se taková písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se kárně stíhaný o jejím uložení nedozvěděl.
(4)  Dodání zásilky kárně stíhanému prostřednictvím doručujícího orgánu se řídí jeho platnými podmínkami.
 
§ 5
Protokol 
(1)  O průběhu jednání kárných orgánů se pořizují zápisy.
(2) Zápis musí být doložen příslušnými doklady jako je např. předvolání kárně stíhaného s dodejkou, záznamem o telefonickém způsobu vyrozumění s uvedením data a hodiny předvolání apod.
§ 6
Zahájení řízení
(1) Kárné řízení o kárném provinění člena nebo funkcionáře Svazu nebo pobočného spolku je zahájeno
a) dnem, kdy je písemnost oznamující porušení povinností nebo zásad stanovených v § 7 odst. 4 nebo § 11 Stanov Svazu doručena Svazové kárné komisi,
b) dnem, kdy Svazová kárná komise sama zjistí porušení povinností nebo zásad stanovených v § 7 odst. 4 nebo § 11 Stanov Svazu.
(2) Svazová kárná komise je povinna sepsat o zahájení kárného řízení podle odst. 1 písmene b) záznam obsahující stručný popis zjištění a tento záznam podepsaný předsedou nebo místopředsedou Svazové kárné komise založit do spisu.
(3) Pokud o to oznamovatel kárného provinění požádá, je kárný orgán povinen jej po skončení kárného řízení vyrozumět o způsobu vyřízení.
 
§ 7
Ústní jednání 
(1) Svazová kárná komise může, nevydá-li příkaz, nařídit za účelem objasnění skutkového stavu ústní jednání, ke kterému předvolá kárně stíhaného a zpravidla toho, kdo kárné provinění zjistil a oznámil, případně další svědky.
(2) K ústnímu jednání musí být kárně stíhaný předvolán nejméně 7 kalendářních dnů před jeho konáním zpravidla písemně, případně jiným prokazatelným způsobem. Lhůtu lze zkrátit pouze se souhlasem kárně stíhaného.
(3) V nepřítomnosti kárně stíhaného může být ústní jednání konáno pouze tehdy, jestliže byl kárně stíhaný řádně a včas předvolán a k ústnímu jednání se bez řádné a důvodné omluvy nedostavil. Důvodnost omluvy posuzuje kárný orgán.
 
§ 8
Kárně stíhaný
(1) Osobou kárně stíhanou může být člen Svazu, který v době spáchání kárného provinění dovršil patnáctý rok svého věku nebo funkcionář jakožto člen některého z orgánů Svazu nebo pobočného spolku.
(2) Kárně stíhaný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, není však povinen vypovídat.
(3) Kárně stíhaný může uvádět okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy na doplnění dokazování a podávat žádosti a opravné prostředky. 
(4) Dokud pravomocným rozhodnutím kárného orgánu není vyslovena vina kárným proviněním, nelze na kárně stíhaného hledět, jako by byl vinen.
 
§ 9
Zastavení řízení
(1) Svazová kárná komise kárné řízení rozhodnutím zastaví, jestliže:
a) kárně stíhaný se nedopustil kárného provinění,
b) odpovědnost za kárné provinění zanikla
c) kárně stíhaný zemřel nebo zaniklo jeho členství.
(2) Rozhodnutí o zastavení kárného řízení podle odst. 1 písm. c) se založí pouze do spisu, aniž by se doručovalo.
(3) Rozhodnutí o zastavení kárného řízení podle odst. 1 písm. a) se stručným odůvodněním se doručuje kárně stíhanému.
(4) Rozhodnutí o zastavení kárného řízení podle odst. 1 písm. b) se stručným odůvodněním se doručuje kárně stíhanému a nabývá právní moci dnem jeho doručení.
(6) Proti rozhodnutí o zastavení kárného řízení není přípustný opravný prostředek s výjimkou uvedenou v odstavci 3.
(7) Svazová kárná komise je v případě pravomocného zastavení kárného řízení podle odst. 1 písm. a) a písm. b) povinna bez zbytečného odkladu vrátit povolenku k lovu ryb, byla-li tato v souvislosti s kárným proviněním zadržena.
 
§ 10
Rozhodnutí
(1) Kárné orgány rozhodují v kárném řízení formou písemného rozhodnutí, není-li stanoveno jinak.
(2) Rozhodnutí musí obsahovat
a) údaj o orgánu, o jehož rozhodnutí jde,
b) den a místo vyhlášení rozhodnutí,
c) výrok a v případě odsuzujícího rozhodnutí popis skutku, v němž je kárné provinění spatřováno s uvedením příslušného ustanovení, druh uloženého kárného opatření a v případě uložení kárného opatření odvolání z funkce anebo nevydání nebo odnětí povolenky také dobu, na kterou je kárné opatření ukládáno,
d) odůvodnění
e) poučení o opravném prostředku,
f) podpis řídícího člena senátu pověřeného předsedou Svazové kárné komise nebo předsedy Kárného senátu.
(3) Kárně stíhaný musí být v rozhodnutí označen údajem svého jména a příjmení, data narození, bydliště a členství v pobočném spolku nebo orgánu v případě funkcionáře.
(4) Kárný orgán, který o uložení kárného opatření rozhoduje, je při svém rozhodování povinen přihlédnout k významu chráněného zájmu, který byl jednáním kárně stíhaného dotčen; způsobu provedení činu a jeho následkům; okolnostem, za kterých byl čin spáchán; k osobě kárně stíhaného, zejména k jeho dosavadnímu hodnocení jako člena nebo funkcionáře; míře jeho zavinění a pohnutce; jakož i k tomu, zda se přičinil o odstranění škodlivých následků jeho činu nebo dobrovolně nahradil způsobenou škodu; svého činu upřímně litoval a při objasňování svého činu napomáhal příslušným orgánům.
(5) Za účelem objasnění okolností týkajících se osoby kárně stíhaného si kárný orgán může vyžádat od pobočného spolku, jehož je kárně stíhaný členem nebo od orgánu, jehož je funkcionářem, hodnocení kárně stíhaného a doklady vztahující se k jeho případným předchozím kárným řízením.
(6) Byla-li při zjištění kárného provinění zadržena povolenka k lovu ryb, je Svazová kárná komise povinna rozhodnout ve lhůtě do čtyř měsíců od jejího zadržení. Nerozhodne-li Svazová kárná komise ve lhůtě, nepožádá-li před uplynutím Kárný senát o přiměřené prodloužení doby zadržení povolenky k lovu ryb nebo nevyhoví-li Kárný senát žádosti o přiměřené prodloužení doby zadržení povolenky k lovu ryb, je Svazová kárná komise povinna povolenku k lovu ryb kárně stíhanému bez zbytečného odkladu vrátit.
(7) Rozhodnutí o uložení kárného opatření je pravomocné a vykonatelné,
a) nebylo-li proti němu podáno ve lhůtě odvolání,
b) podané odvolání bylo odmítnuto, zamítnuto nebo vzato zpět.
(8) Rozhodnutí Kárného senátu je pravomocné a vykonatelné dnem jeho doručení.
(9) Do 15 kalendářních dnů po nabytí právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí o uložení kárného opatření je Svazová kárná komise povinna toto rozhodnutí doručit výboru pobočného spolku, jehož je kárně stíhaný členem a v případě funkcionáře odvolaného z funkce orgánu Svazu nebo pobočného spolku, jehož byl odvolaný funkcionář členem. 
(10) Kárné orgány archivují spisy po dobu pěti let od pravomocného skončení kárného řízení.
 
11
Příkaz
(1) Svazová kárná komise může rozhodnout na podkladě shromážděných písemností příkazem o uložení kárného opatření, není-li pochybností o tom, že se kárně stíhaný dopustil kárného provinění.
(2) Příkaz má stejné náležitosti jako písemné rozhodnutí o uložení kárného opatření.
(3) Příkazem lze uložit kárné opatření
a) napomenutí anebo
b) nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k lovu ryb na všech revírech v užívání Svazu a jeho pobočných spolků.
(4) Kárně stíhaný má právo podat proti příkazu ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení odpor orgánu, který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se příkaz o uložení kárného opatření ruší a Svazová kárná komise pokračuje v řízení, ve kterém není vázána druhem ani výměrou kárného opatření uloženého v příkazu.
 
ČÁST TŘETÍ
ODVOLÁNÍ A ŘÍZENÍ O NĚM
 
§ 12
Řízení u Svazové kárné komise
(1) Opravným prostředkem proti rozhodnutí Svazové kárné komise o uložení kárného opatření je odvolání, které má odkladný účinek. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí o uložení kárného opatření není přípustné.
(2) Rozhodnutí o uložení kárného opatření může odvoláním napadnout kárně stíhaný.
(3) Odvolání se podává u Svazové kárné komise, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí o uložení kárného opatření. Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo v poslední den lhůty podáno k doručení provozovateli doručovacích služeb.
(4) Odvolání musí být ve lhůtě uvedené v odstavci 3 odůvodněno, aby bylo zřejmé, v kterých výrocích je rozhodnutí o uložení kárného opatření napadáno a jaké vady jsou mu nebo kárnému řízení, které rozhodnutí předcházelo, vytýkány.
(5) Svazová kárná komise je povinna předložit věc Kárnému senátu k rozhodnutí o podaném odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení odvolání.
 
§ 13
Řízení před Kárným senátem 
(1) Kárný senát projedná odvolání kárně stíhaného zpravidla do 30 dnů od obdržení spisu od Svazové kárné komise.
(2) Kárný senát přezkoumá odvoláním napadené rozhodnutí v plném rozsahu a učiní některé z následujících rozhodnutí:
a) odvolání odmítne, nesplňuje-li náležitosti obsahu odvolání uvedené v § 12 odstavci 4 Kárného řádu,
b) odvolání zamítne, byl-li řádně a správně zjištěn skutkový stav věci a uloženo správné a přiměřené kárné opatření,
c) rozhodnutí o uložení kárného opatření zruší a sám ve věci rozhodne, je-li možné nové rozhodnutí učinit na podkladě skutkového stavu, který byl v napadeném rozhodnutí správně zjištěn a popřípadě důkazy provedenými před Kárným senátem doplněn,
d) rozhodnutí o uložení kárného opatření zruší a věc vrátí Svazové kárné komisi k novému projednání a rozhodnutí. Přitom stanoví, jaké úkony je třeba provést. Tyto pokyny jsou pro Svazovou kárnou komisi závazné.
(3) Rozhodnutí Kárného senátu je konečné a doručuje se prostřednictvím Svazové kárné komise.
 
ČÁST ČTVRTÁ
EVIDENCE ULOŽENÝCH KÁRNÝCH OPATŘENÍ
 
§ 14
Seznam kárně postižených členů a funkcionářů
(1) Svazová kárná komise vede neveřejný seznam členů a funkcionářů Svazu a pobočných spolků, kterým byla uložena kárná opatření podle § 8 odst. 1 písm. b), písm. c) a písm. d) Stanov Svazu, a to pro účely zjištění kárné bezúhonnosti jakožto jedné z podmínek pro vydání povolenky k lovu ryb stanovené v § 7 odst. 6 písm. e) Stanov Svazu.
(2) Seznam vede předseda nebo jím pověřený člen Svazové kárné komise.
(3) Do seznamu se o kárně postiženém členu nebo funkcionáři zapisuje údaj o jménu a příjmení, datu narození, bydlišti, druhu uloženého kárného opatření a době rozhodnutí. Zapsané údaje se ze seznamu vymazávají nejdříve po uplynutí pěti let ode dne, ke kterému bylo uložené kárné opatření vykonáno.
(4) Zápisy v seznamu kárně postižených členů a funkcionářů se provádějí v souladu se zásadami zpracování osobních údajů upravenými právními akty Evropské unie, právním řádem České republiky a vnitřními předpisy Svazu.
 
§ 15
Poskytování informací ze seznamu kárně postižených členů a funkcionářů
(1) Osobami oprávněnými žádat o poskytnutí informací ze seznamu kárně postižených členů a funkcionářů jsou členové výborů a hospodáři, kteří mají na starosti agendu přijímání uchazečů o členství v pobočném spolku nebo přijetí člena přecházejícího z jiného pobočného spolku.
(2) Žádost o podání informace může být podána pouze z důvodu ověření kárné bezúhonnosti
a) uchazeče o členství v pobočném spolku nebo
b) člena přestupujícího do pobočného spolku z jiného pobočného spolku.
(3) Poskytování informací ze seznamu kárně postižených členů a funkcionářů se provádí v souladu se zásadami zpracování osobních údajů upravenými právními akty Evropské unie, právním řádem České republiky a vnitřními předpisy Svazu.
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
§ 16
Přechodná ustanovení
Odpovědnost za kárné provinění se posuzuje podle vnitřních předpisů Svazu účinných v době spáchání kárného provinění; podle tohoto Kárného řádu se posoudí jen tehdy, je-li to pro kárně stíhaného příznivější.
 
§ 17
Účinnost
Tento kárný řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020